Votre annonce ici ? Contactez nous

Version imprimable Application de la CDNI en Wallonie


Aankondiging, uitgegeven door de directie van de reglementeringen en de rechten van de gebruikers.

Deze informatie is geldig vanaf 10/01/2011.
Voor alle vaarweggebruikers in alle richtingen.

Toepassing op alle vaarwegen D.G.2 van de cumulatieve 0 op de cumulatieve 0

Tekst in de oorspronkelijke taal (Frans) Alle vaarwegen D.G.2 aankondiging als overgangsmaatregel, de volgende bepalingen zijn van toepassing in Wallonië voor de gratis afgiften van olieachtige en vette afval (deel a van het Verdrag verzameling,  en ontvangst van de afval stoffen die ontstaan door de Rijn- en binnenvaart, ondertekend te Straatsburg op 9 September 1996 en haar amendementen, met de naam CDNI). Het storten van oliën afval kunnen uitgevoerd worden bij de installatie van "neptunia" in Antoing gelegen aan de Schelde,  km 6,000 rechteroever en in Luik op het Albertkanaal, linkeroever km 1,500. De afgiften, kan worden gedaan van maandag tot vrijdag tussen 09: 00 uur en 16: 00, met vooraf aankondiging door marifoon, kanaal VHF 82, ontvangst van vaartuigen is gebaseerd op beschikbaarheid van de ligplaats om af te meren. Afgifte van vet, poetslappen, filters, blikjes en lege verpakkingen van olie of vet  kunnen afgegeven worden op de sluis van Yvoz-Ramet op de Maas en van Klein Ternaie op het Albertkanaal  en zeer binnenkort op de sluis van Kain op de boven Schelde. De afgifte  kan plaatvinden tijdens de openingsurenuren van de kunstwerken, het afstempelen van het olie-afgifteboek zal plaatsvinden op basis van beschikbaarheid bij de uitvoering van de kunstwerken. Als herinnering, de afgiften zijn gratis en alleen geaccepteerd voor schepen met een geldig olie-afgifteboek, een ECO-kaart of een gecertificeerd document van CDNI voor het bunkeren . Voor schippers die niet bijdragen aan de CDNI, de afgiften worden niet geweigerd, maar zal een bedrag van 50 euro Excl. BTW gevraagd worden voor het inzamelen van afgewerkte olie door de afnemer  Neptunia. De schippers zullen de instructies van de afnemers (Neptunia of SPW) opvolgen. Het is nog niet mogelijk om lenswater van de laadruimen af te geven. N.B.: Informatie over het CDNI (boek, eco card, enz.) kan worden geraadpleegd op www.cdni.be. Lidmaatschap bij het CDNI en het bezit van een ECO-card is een garantie voor de schippers om gratis afgiften op de deelnemende vaarwegen, de behandeling van afval stoffen volgens de normen is een directe besparing.

Concerne : Annonce, émis par Direction de la Réglementation et des Droits des Usagers

Cette information est valable à partir du 10/01/2011.
Pour Tous les usagers navigant Toutes les directions.

D'application sur le/la Toutes voies D.G.2 de la cumulée 0 à la cumulée 0

Texte dans la langue originale : Toutes voies D.G.2 Annonce A titre transitoire, les dispositions suivantes sont d'application en Wallonie pour le dépôt gratuit des déchets huileux et graisseux (partie A de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure signée à Strasbourg le 9 septembre 1996 et ses amendements, nommée CDNI). Le dépôt des huiles usagées peut s'effectuer auprès des installations "NEPTUNIA" sises à Antoing sur l'Escaut, rive droite cumulée 6.000 et à Liège sur le canal Albert, rive gauche cumulée 1.500. Le dépôt peut s'y effectuer du lundi au vendredi, entre 09h00 et 16h00, avec annonce préalable par mariphone, canal VHF 82, la réception des bateaux se fait en fonction des disponibilités d'occupation pour l'accostage. Le dépôt des graisses, chiffons, filtres, bidons et emballages vides ayant contenu de l'huile ou de la graisse peut s'effectuer aux l'écluses de Yvoz-Ramet sur la Meuse et de Lanaye sur le canal Albert et très prochainement à l'écluse de Kain sur le haut Escaut. Le dépôt peut s'y effectuer pendant les heures de man¿uvre de l'ouvrage, l'attestation au carnet de contrôle des huiles usagées est effectué selon les disponibilités dans le déroulement des man¿uvres de l'ouvrage. Pour rappel, le dépôt gratuit n'est accepté que pour les bateaux présentant un carnet de contrôle des huiles usagées valide, une carte ECO-card ou un document d'avitaillement attesté CDNI. Pour les bateliers qui n'ont pas adhéré à la CDNI, le dépôt n'est pas refusé, mais une contribution de 50 euros htva à la collecte des huiles usagées leur est réclamée par le collecteur Neptunia. Le batelier se conforme aux instructions des agents réceptionnaires (Neptunia ou SPW). Il n'est pas encore possible de déposer les eaux de fond de cale. N.B. : Des informations sur la CDNI (carnet, eco card, etc.) peuvent être consultées sur www.cdni.be. L'adhésion à la CDNI et la possession d 'une ECO-card garanti au batelier le dépôt gratuit sur les voies d'eau participantes, le traitement des déchets selon les normes, et une économie directe.